Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Jodie Donna Tattoo

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd.

1.1 Jodie Donna Tattoo (eenmanszaak): gevestigd te ’s-Hertogenbosch, Boksheuvelstraat 2D.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan Jodie Donna Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage alsook die door Jodie Donna Tattoo wordt behandeld of aan wie Jodie Donna Tattoo producten of diensten levert.

1.3 Overeenkomst: elke overeenkomst tussen Jodie Donna Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage of andere cosmetische behandeling.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Jodie Donna Tattoo en Opdrachtgever, waarbij Jodie Donna Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van Jodie Donna Tattoo worden afgeweken.

2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door Jodie Donna Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd nimmer door de door Jodie Donna Tattoo
en afzonderlijk handelende personen die door of namens Jodie Donna Tattoo zijn ingeschakeld.

2.3 De Opdrachtgever die een Overeenkomst met Jodie Donna Tattoo aangaat gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door Jodie Donna Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden.

3. Eigen verantwoording en eigen risico

3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan Jodie Donna Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever.

3.2 Door opdracht te geven aan Jodie Donna Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens Jodie Donna Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd.

3.3 Door opdracht te geven aan Jodie Donna Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage of een andere cosmetische behandeling verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C of anderszins) en dat zijn/haar behandeling ook anderszins op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerkers van Jodie Donna Tattoo of derden in gevaar kan brengen.

3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 16 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door Jodie Donna Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. Jodie Donna Tattoo brengt alleen tatoeages aan bij personen onder de 16 jaar met toestemming van ouder/verzorger.

3.5 Jodie Donna Tattoo heeft altijd het recht om Opdrachtgever te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft Jodie Donna Tattoo het recht de Opdracht te weigeren.

3.6 Teksten en cijfers dienen door de Opdrachtgever vooraf gecontroleerd te worden, fouten die hieruit voortvloeien zijn voor het risico van de Opdrachtgever.

3.7 De Opdrachtgever draagt zelf de verantwoordelijkheid om de aangeleverde nazorginstructie goed na te leven.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Door opdracht te geven aan Jodie Donna Tattoo erkent Opdrachtgever dat Jodie Donna Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. Jodie Donna Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. Jodie Donna Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. Jodie Donna Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten.

4.2 Voor het geval Jodie Donna Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat Jodie Donna Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede Jodie Donna Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle terzake relevante informatie.

4.4 Jodie Donna Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar medewerkers en eventuele derden voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

4.5 Jodie Donna Tattoo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor aangebrachte schade aan kleding of dergelijken van de Opdrachtgever.

4.6 De door Jodie Donna Tattoo gemaakte foto’s van de opdracht van de Opdrachtgever mogen voor de website en social media kanalen worden gebruikt.

5. Garantie

5.1 Jodie Donna Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen.

5.2 Opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de door Jodie Donna Tattoo aangebrachte tatoeages tegen een extra betaling kunnen worden bijgewerkt indien Opdrachtgever niet tevreden is over het geheelde resultaat. Alle opeenvolgende behandelingen op verzoek van Opdrachtgever zullen in rekening worden gebracht tegen het dan geldende tarief.

6. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

6.2 Geschillen tussen Jodie Donna Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, behoudens indien Jodie Donna Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.

7. Conversie

Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

8. Slotbepaling

Deze Algemene Voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van alle medewerkers van Jodie Donna Tattoo en door haar voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden. Dit beding kan nimmer worden verstaan als enige erkenning dat de bedoelde medewerkers of ingeschakelde derden voor de uitvoering van de Overeenkomst op persoonlijke titel hebben gehandeld.